วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) : www.stmc.ac.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2560
 

  อบรมการเขียนแผนธุรกิจบ่มเพาะสร้างผู้ประกอบการใหม่
  เยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจศึกษาดูงาน เสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
 
Fix it Thailand 4.0 STMC
วิดีโอที่ระลึกเลี้ยงส่ง ครูวาทินี รอดผล
สวัสดีปีใหม่ วจ.สิงหนคร การแสดงเปิดพิธี