วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) : www.stmc.ac.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2560
 
ประวัติและความเป็นมา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์  ปรธานราษฎร์นิกร)  โดยใช่ชื่อเดิมว่า  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  สาขาสิงหนคร (รัตน์  ประธานราษฎร์นิกร)  โดยได้รับการบริจาคที่ดินจาก ดร.รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร จำนวน ๒๕ ไร่ และทางวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อเพิ่มอีก ๑ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา  รวมพื้นที่ทั้งหมด  ๒๖ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๑ และเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๖ ดร.รัตน์  ประธานราษฎร์นิกร  ได้บริจาคเพิ่มจำนวน ๑ ไร่   งาน  ๖๐๐  ตารางวา

จากนั้นได้มีการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  ให้ยกระดับวิทยาลัย อาชีวศึกษาสงขลา สาขาสิงหนคร  (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)  เป็นสถานศึกษาใหม่ในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  โดยใช้ชื่อว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)