วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) : www.stmc.ac.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2560
 
ผู้บริหาร

 
นางอุษณีย์ จิตตะปาโล
ผู้อำนวยการ
 
 นายอำนาจ เดชพรหม - รอบันทึกข้อมูล -
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
 
นายนิทัศน์   ประสมศรี
นางสาวนุชนาถ  ขวัญเซ่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายวิชาการ