วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) : www.stmc.ac.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2560
 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

   
 
  นายเฉลิม ศรีหลัก
 
  หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
 
     
นายอิมรอน สวามิภักดิ์
นางสาวบุษมาศ เพชรแก้ว
นายนิทัศน์   ประสมศรี
 ครูผู้สอน   ครูผู้สอน  ครูผู้สอน
     
 นางสาวสุภาวดี  ดิสโร   นางสาวจิราวรรณ ว่องทั่ง 
  ครูผู้สอน    ครูผู้สอน