วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) : www.stmc.ac.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2560
 
ปรัชญญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญาวิทยาลัยฯ

ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชนวิสัยทัศน์วิทยาลัยฯ

             วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ผลิตและพัฒนากำลังคน ด้านวิชาชีพ ให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ให้มีความรู้คู่คุณธรรม ตอบสนองความต้องการของสังคม พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
 

พันธกิจวิทยาลัย ฯ

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ

2. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน

3. บริการวิชาชีพสู่สังคม

4. ส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

5.  พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

6. พัฒนาระบบบริหารการจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังคนให้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน