วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) : www.stmc.ac.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2560
 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 
 
  นายณรงค์ฤทธิ์ เดชสุวรรณ
 
   หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  
     
 นายมะสากี ดือเร๊ะ
  นายมงคล  ขาวนวล 
  ครูผู้สอน    ครูผู้สอน