วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) : www.stmc.ac.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2560
 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

   
 
  นางสาวนุชนาถ  ขวัญเซ่ง
 
  หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
 
   
นางสาวกานจเนศ  ปรางจัน
  นายอภิรัฐ  สุวรรณรัตน์
   ครูผู้สอน      ครูผู้สอน