วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) : www.stmc.ac.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2560
 
เจ้าหน้าที่วิทยาลัย

     
 นางพรรณิภา อิทธิฤทธิ์ นางสาวณัฎฐิรา  เกษตรสุนทร
นางสาวณัฐกุล  กุ้งเนตร
 เจ้าหน้าที่งานวัดผล
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เจ้าหน้าที่งานการเงิน
     
นางสาวโชติวรรณ สิงหาด
 นางอารีย์ โภชะ
 รอบันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่พัสดุ  
     
 นายวุฒินัย  จิตโสภา นายวิชาญ  ทองเพณี
 นายอดุล  โต๊ะหมอ
 พนักงานขับรถ  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
     
 นางอุบล  พ้นภัย
นางสาวสมจิต  ปุนทะมุณี
นายพิศาล  บังหมัด
นักการแม่บ้าน
  รอบันทึกข้อมูล นักการภารโรง