วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) : www.stmc.ac.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2560
 
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์

 

เอกลักษณ์

พัฒนาวิชาชีพ บริการชุมชน

เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถให้ปฏิบัติวิชาชีพได้ตามมาตรฐานอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะที่มีให้บริการทั้งทางวิชาการและวิชาชีพจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคม โดยรอบ

 
 

อัตลักษณ์

 ทักษะดี มีจิตสาธารณะ

ทักษะดี หมายถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ผลิตนักเรียน นักศึกษา ด้านช่างอุตสาหกรรม และพณิชยกรรม เพื่อออกไปประกอบอาชีพให้ตรงกับความต้องการและสอดคล้องของตลาดแรงงาน

มีจิตสาธารณะ หมายถึง การเป็นผู้มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม เห็นคุณค่าของการเอาใจใส่ดูแลสิ่งต่างๆที่เป็นส่วนรวม มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีน้ำใจช่วยเหลือด้วยความสมัครใจเพื่อส่วนรวม