วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) : www.stmc.ac.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2560
 
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ระดับชั้น

แผนกวิชา

ปวช.

ปวส. (ทวิภาคี)

นร./นศ.ตกค้าง

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 1

ปีที่ 2

1. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

19

11

6

6

5

 

2. การบัญชี

18

15

6

6

4

 

3. การขายและการตลาด

15

4

9

6

0

 

4. ช่างยนต์

26

26

17

10

17

 

5. ช่างไฟฟ้ากำลัง

21

22

10

10

7

 

รวม

99

78

48

38

33

 

รวมทั้งสิ้น

296

             ข้อมูล  ณ วันที่  22  มิถุนายน  พ.ศ. 2560