วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) : www.stmc.ac.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2560
 
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน



 

ระดับชั้น

แผนกวิชา

ดาวน์โหลด

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนการเรียน

การบัญชี

แผนการเรียน

การขาย

ผนการเรียน

ช่างยนต์

แผนการเรียน

ช่างไฟฟ้ากำลัง

แผนการเรียน

ประกาศนียบัตรวิชาชพชั้นสูง (ปวส.)

หลักสูตรทวิภาคี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนการเรียน

การบัญชี

แผนการเรียน

การตลาด

แผนการเรียน

เทคนิคยานยนต์

แผนการเรียน

ช่างไฟฟ้ากำลัง

แผนการเรียน