ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

ข้อมูลงบประมาณและการเงิน

งบประมาณ ( ผลผลิต )

งปม.ที่ได้รับ

1.งบบุคลากร

 

    1.1 เงินเดือนค่าตอบแทนข้าราชการ ( งบกลาง )

 

    1.2 เงินเดือนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ( ปวช. )

 

2.งบดำเนินงาน

 

   2.1 ปวช.

 

   2.2 ปวส.

 

   2.3 ระยะสั้น

 

   2.4 สาธารณูปโภค ( ปวช. + ปวส. ) 

 

3.งบอุดหนุน

 

   3.1 ค่าจัดการเรียนการสอน

 

   3.2 ค่าเครื่องแบบนักเรียน

 

   3.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน

 

   3.4 ค่าหนังสือเรียน

 

   3.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

   3.6 สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม

 

   3.7 ทุนเฉลิมราชกุมารี ( ปวส. )

 

4.งบลงทุน

 

   4.1 ที่ดิน

 

       4.1.1 ปรับปรุงห้องน้ำ – ห้องส้วม

 

       4.1.2 ปรับปรุงระบบประปา 

 

   4.2 สิ่งก่อสร้าง

 

       4.2.1 อาคารศูนย์วิทยบริการ

 

   4.3 ครุภัณฑ์

 

       4.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2  40 เครื่อง

 

       4.3.2 ชุดตู้ขยายสัญญาณ ( ปวส. )

 

       4.3.3 ชุดฝึกติดตั้งไฟฟ้า ( ปวส. )

 

       4.3.4 ชุดฝึกเครื่องวัดไฟฟ้า ( ปวช. )

 

5.งบรายจ่ายอื่น

 

   5.1 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ( ระยะสั้น )

 

   5.2 โครงการสร้างเสริมสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน ( ปวช. )

 

   5.3 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

 

   5.4 ปรับปรุงอาหาร

 

   5.5 โครงการส่งเริมการประกอบอาชีพในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

 

   5.6 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน

 

   5.7 โครงการผลิตพัฒเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู ( ปวส. )

 

31/07/19 อ่าน(496) sarm : ผู้ดูแลระบบ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook :www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید