วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) : www.stmc.ac.th
 
 
 
Fix it Thailand 4.0 STMC
 
วิดีโอที่ระลึกเลี้ยงส่ง ครูวาทินี รอดผล
 
สวัสดีปีใหม่ วจ.สิงหนคร การแสดงเปิดพิธี